Các ngành đào tạo sau Đại học

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ
DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ
(Theo Thông tư 25/2017/TT – BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017)
1. THẠC SĨ
TT Ngành Mã số
1 Văn học 8229030
2 Ngôn ngữ học 8229020
3 Triết học 8229001
4 Lịch sử thế giới 8229011
5 Lịch sử Việt Nam 8229013
6 Dân tộc học 8310310
7 Sinh học thực nghiệm 8420114
8 Công nghệ sinh học 8420201
9 Vật lý chất rắn 8440104
10 Quang học 8440110
11 Hóa học 8440112
12 Khoa học môi trường 8440301
13 Toán ứng dụng 8460112
14 Khoa học máy tính 8480101
15 Địa lý tài nguyên và môi trường 8440220
16 Địa chất học 8440201
17 Quản lý tài nguyên và môi trường 8850101
18 Kỹ thuật địa chất 8520501
19 Kiến trúc 8580101
20 Toán học 8460101
21 Sinh học 8420101
22 Quản lý văn hóa 8319042
23 Công tác xã hội 8760101
II. TIẾN SĨ
TT Ngành Mã số
1 Hóa phân tích 9440118
2 Hóa hữu cơ 9440114
3 Hóa lý thuyết và hóa lý 9440119
4 Vật lý chất rắn 9440104
5 Quang học 9440110
6 Sinh lý học thực vật 9420112
7 Sinh lý học người và động vật 9420104
8 Lịch sử Việt Nam 9229013
9 Lịch sử thế giới 9229011
10 Dân tộc học 9310310
11 Văn học Việt Nam 9220121
12 Ngôn ngữ học 9229020
13 Đại số và lý thuyết số 9460104
14 Khoa học máy tính 9480101
15 Quản lý tài nguyên và môi trường 9850101
16 Công nghệ sinh học 9420201
17 Địa chất học 9440201
18 Khoa học môi trường 9440301