SEO Content Là kĩ thuật tối ưu nội dung thân thiện với công cụ tìm kiếm để có cơ hội xếp hạng cao hơn trong các kết quả tìm kiếm