Kit Kogenebiotech – DNA Extraction kits:

STT Hàng hóa
1 Bộ kit tách chiết  GMOPowerPrepTM GMO Extraction Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: E0001.·         Đóng gói: 100 phản ứng.·         Matrix: Highly processed food, cosmetics, medicine, feed.
2 Bộ kit tách chiết  DNA từ Thực phẩm và Thức ăn chăn nuôi.PowerPrepTM DNA Extraction from Food & Feed
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: E0002.·         Đóng gói: 100 phản ứng.·         Matrix: General processed food, feed, seed,crop, tissue, cell.
3 Bộ kit tách chiết  DNA từ Gạo.PowerPrepTM DNA Extraction from Rice.
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: E0003.·         Đóng gói: 100 phản ứng.·         Matrix: Rice, seed.
4 Bộ kit tách chiết  DNA từ Bò.PowerPrepTM DNA Extraction from Cow.
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: E0004.·         Đóng gói: 100 phản ứng.·         Matrix: Hair, tissue, meat, meat-processed food.
5 Bộ kit tách chiết  GMOPowerPrepTM GMO Extraction Kit II
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: E0006.·         Đóng gói: 100 phản ứng.·         Matrix: Rice, seed.
6 Bộ kit tách chiết  DNA/RNA virut .PowerPrepTM Viral RNA/DNA Extraction kit.
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: E0007.·         Đóng gói: 50 phản ứng.·         Mẫu: Cell, tissue, culture solution, fecal specimen.
7 Bộ kit tách chiết  DNA từ Mô.PowerPrepTM DNA Extraction from Tissue.
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: E0008.·         Đóng gói: 100 phản ứng.·         Mẫu: Pre-enrichment food sample, Hair, tissue, meat, meat-processed food.

Kit tách chiết DNA/RNA và kit xác định bệnh trong lĩnh vực thú y và thực phẩm

Kit tách chiết DNA/RNA và kit xác định bệnh trong lĩnh vực thú y và thực phẩm

GMO Kit Kogenebiotech:

STT Hàng hóa
  GMO Screening Real-time PCR kit
1 PowerChek™ GM Soy Screening Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2000.·         Đóng gói: 60 tests.·         Đối tượng phát hiện: 35S terminator, NOS terminator, Lectin.·         Màu huỳnh quang: FAM.·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

2 PowerChek™ GM Maize Screening Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2002.·         Đóng gói: 100 tests.·         Đối tượng phát hiện: 35S terminator, NOS terminator, SSllb.·         Màu huỳnh quang: FAM.·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·          Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

3 PowerChek™ GM Universal GMO Screening Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2020.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: 35S terminator, NOS terminator, bar, FMV, Plant reference gene.·         Màu huỳnh quang: FAM.·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

GM-soy Event Real-time PCR Kit
1 PowerChek™ GM RRS Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2001.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: RRS.·         Màu huỳnh quang: FAM.·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

2 PowerChek™ GM MON89788 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2017.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: MON89788.·         Màu huỳnh quang: FAM.·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·          Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

3 PowerChek™ GM A2704-12 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2018.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: A2704-12.·         Màu huỳnh quang: FAM.·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

4 PowerChek™ GM Soy 3-Event Screening kit (RRS, MON89788 , A2704-12) .·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2019.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: RRS, MON89788 A2704-12.·         Màu huỳnh quang: FAM.·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

GM-maize Event Real-time PCR Kit
1 PowerChek™ GM Bt176 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2003.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: Bt176·         Màu huỳnh quang: FAM.·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

2 PowerChek™ GM Bt11 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2004.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: Bt11·         Màu huỳnh quang: FAM.·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

3 PowerChek™ GM GA21 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2005.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: GA21·         Màu huỳnh quang: FAM.·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

4 PowerChek™ GM T25 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2006.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: GMT25·         Màu huỳnh quang: FAM.·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

5 PowerChek™ GM MON810 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2007.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: MON810·         Màu huỳnh quang: FAM.·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

6 PowerChek™ GM NK603 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2008.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: NK603·         Màu huỳnh quang: FAM.·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

7 PowerChek™ GM TC1507 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2009.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: TC1507·         Màu huỳnh quang: FAM.·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

8 PowerChek™ GM MON863 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2010.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: MON863·         Màu huỳnh quang: FAM.·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

9 PowerChek™ GM DAS59122-7 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2011.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: DAS59122-7·         Màu huỳnh quang: FAM.·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

10 PowerChek™ GM MIR604 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2012.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: MIR604·         Màu huỳnh quang: FAM.·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

11 PowerChek™ GM MON88017 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2013.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: MON88017·         Màu huỳnh quang: FAM.·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

12 PowerChek™ GM MON89034 Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2016.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: MON89034·         Màu huỳnh quang: FAM.·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

13 PowerChek™ GM Maize 12-Event Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2015.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: Bt176, Bt11, GA21, GMT25, MON810, NK603, TC1507, MON863, DAS59122-7, MIR604, MON88017, MON89034.·         Màu huỳnh quang: FAM.·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

14 PowerChek™ GM CBH351 (Starlink) Real-time PCR Kit.·         Hãng sx: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R2014.·         Đóng gói: 50 tests.·         Đối tượng phát hiện: CBH351·         Màu huỳnh quang: FAM.·         LOD: 0.01% of targeted GMO.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

Kit Realtime PCR DNA xác định loài:

STT Hàng hóa
1 Bộ kit phát hiện DNA Bò bằng Real-time PCRPowerPrepTM Bovine Species  Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0403E.·         Đóng gói: 50 rxn.Đặc điểm sản phẩm:·         Khuếch đại và phát hiện đoạn gen đặc trưng của loài Bò có trong mẫu thử.·         Dễ sử dụng và thời gian ngắn (<100 phút).·         Có sử dụng chứng nội IPC: giúp tăng độ chính xác của phản ứng.

·         Giới hạn phát hiện (LOD): 1 pg đoạn DNA.

·         Bộ kit này có thể sử dụng được trên nhiều máy Real-time PCR của các hãng khác nhau.

·         Kit có thể chạy trên máy có các kênh màu: FAM/HEX/VIC/JOE hoặc TET.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

2 Bộ kit phát hiện DNA Cừu bằng Real-time PCRPowerPrepTM Sheep Species  Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0402E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.Đặc điểm sản phẩm:·         Khuếch đại và phát hiện đoạn gen đặc trưng của loài Cừu có trong mẫu thử.·         Dễ sử dụng và thời gian ngắn (<100 phút).·         Có sử dụng chứng nội IPC: giúp tăng độ chính xác của phản ứng.

·         Giới hạn phát hiện (LOD): 1 pg đoạn DNA.

·         Bộ kit này có thể sử dụng được trên nhiều máy Real-time PCR của các hãng khác nhau.

·         Kit có thể chạy trên máy có các kênh màu: FAM/HEX/VIC/JOE hoặc TET.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

3 Bộ kit phát hiện DNA Heo bằng Real-time PCRPowerPrepTM Porcine Species  Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0404E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
4 Bộ kit phát hiện DNA Gà bằng Real-time PCRPowerPrepTM Chicken Species  Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0401E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
5 Bộ kit phát hiện DNA Ngựa bằng Real-time PCRPowerPrepTM Horse species  Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0406E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
6 Bộ kit phát hiện DNA Dê  bằng Real-time PCRPowerPrepTM Goat species Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0407E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
7 Bộ kit phát hiện DNA Vịt  bằng Real-time PCRPowerPrepTM Duck species Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0420E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.

Kit tách chiết DNA, RNA; kit xác định loài và bệnh trong thú y và thực phẩm

Kit tách chiết DNA, RNA; kit xác định loài và bệnh trong thú y và thực phẩm

Kit realtime PCR vi khuẩn:

STT Hàng hóa
1 Bộ kit phát hiện Salmonella spp bằng Real-time PCRPowerPrepTM Salmonella spp Real-time PCR Kit 
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0108E.·         Đóng gói: 50 rxn.Đặc điểm sản phẩm:·         Khuếch đại và phát hiện đoạn gen đặc trưng của loài Salmonella spp có trong mẫu thử.·         Dễ sử dụng và thời gian ngắn.·         Có sử dụng chứng nội IPC: giúp tăng độ chính xác của phản ứng.

·         Bộ kit này có thể sử dụng được trên nhiều máy Real-time PCR của các hãng khác nhau.

·         Kit có thể chạy trên máy có các kênh màu: FAM/HEX/VIC/JOE hoặc TET.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: CE-IVD, KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

2 Bộ kit phát hiện Listeria monocytogenes bằng Real-time PCRPowerPrepTM Listeria monocytogenes Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0106E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.Đặc điểm sản phẩm:·         Khuếch đại và phát hiện đoạn gen đặc trưng của loài Listeria monocytogenes có trong mẫu thử.·         Dễ sử dụng và thời gian ngắn.·         Có sử dụng chứng nội IPC: giúp tăng độ chính xác của phản ứng.

·         Bộ kit này có thể sử dụng được trên nhiều máy Real-time PCR của các hãng khác nhau.

·         Kit có thể chạy trên máy có các kênh màu: FAM/HEX/VIC/JOE hoặc TET.

·         Tiêu chuẩn đánh giá: CE-IVD, KFDA, ISO 17025 & 13485, KOLAS.

3 Bộ kit phát hiện Campylobacter jejuni bằng Real-time PCRPowerPrepTM Campylobacter jejuni Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0101E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
4 Bộ kit phát hiện E. coli 0157  bằng Real-time PCR (VT2)PowerPrepTM E. coli 0157  Real-time PCR Kit (VT2)
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0102E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
5 Bộ kit phát hiện Staphylococcus aureus bằng Real-time PCRPowerPrepTMStaphylococcus aureus  Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0103E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
6 Bộ kit phát hiện Bacillus cereus  bằng Real-time PCRPowerPrepTM Bacillus cereus Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0104E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
7 Bộ kit phát hiện Vibrio parahaemolyticus bằng Real-time PCRPowerPrepTM Vibrio parahaemolyticus Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0105E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
8 Bộ kit phát hiện Yersinia enterocolitica bằng Real-time PCRPowerPrepTM Yersinia enterocolitica Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0107E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
9 Bộ kit phát hiện Shigella spp.bằng Real-time PCRPowerPrepTM Shigella spp.Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0109E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
10 Bộ kit phát hiện Vibrio cholerae bằng Real-time PCRPowerPrepTM Vibrio cholerae Real-time PCR Kit 
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0110E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
11 Bộ kit phát hiện Clostridium perfringens bằng Real-time PCRPowerPrepTM Clostridium perfringens Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0111E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
12 Bộ kit phát hiện Enterobacter sakazakii bằng Real-time PCRPowerPrepTM Enterobacter sakazakii Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0112E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
13 Bộ kit phát hiện Vibrio vulnificus bằng Real-time PCRPowerPrepTM Vibrio vulnificus Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0113E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
14 Bộ kit phát hiện Legionella pneumophila bằng Real-time PCRPowerPrepTM Legionella pneumophila Real-time PCR Kit
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0114E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
15 Bộ kit phát hiện EHEC bằng Real-time PCRPowerPrepTM EHEC Real-time PCR Kit (stx1, stx2).
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0115E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
16 Bộ kit phát hiện ETEC bằng Real-time PCRPowerPrepTM ETEC Real-time PCR Kit (LT, ST)
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0116E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
17 Bộ kit phát hiện Salmonella enteritidis  bằng Real-time PCRPowerPrepTM Salmonella enteritidis Real-time PCR Kit.
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0119E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
18 Bộ kit phát hiện EPEC bằng Real-time PCRPowerPrepTM EPEC Real-time PCR Kit (bfpA, eaeA).
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0122E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.
19 Bộ kit phát hiện Pseudomonas aeruginosa bằng Real-time PCRPowerPrepTMPseudomonas aeruginosa Real-time PCR Kit .
·         Hãng sản xuất: KogeneBiotech – Hàn Quốc.·         Mã hàng: R0125E.·         Đóng gói: 50 phản ứng.

VÀ nhiều loại kit khác…

CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC KIT – TEST KIT KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH. MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG: LIÊN HỆ 0938090115

Thông tin đang cập nhật