Hệ thống có tháp tiêm 16 vị trí, khay 150 vị trí
Có thể tiêm nhiều lớp
Bổ xung nội chuẩn
Bộ trộn
Pha loãng
Vial Extraction

Thông tin đang cập nhật