Hệ thống có tháp tiêm 50 vị trí, 2ml vials
4 vị trí sovent, 4ml vials
4 vị trí waste, 4ml vials
Có thể tiêm mẫu dạng Single-Stroke tới 50µL

Thông tin đang cập nhật