Hệ thống tiêm mẫu lỏng tự động – 6850 dùng cho phân tích QA/QC
Tháp tiêm mẫu 27 vị trí (2ml vial hoặc 22 vị trí 4ml vial)
Độ sâu của mẫu thay đổi dùng cho các lượng mẫu nhỏ.

Thông tin đang cập nhật