Hệ thống sử dụng công nghệ nguồn EI Ion mới cho giới hạn phát hiện ở mức fg trong những nền mẫu phức tạp.
Công nghệ Heated Gold Quadrupoles, Triple-Axis HED-EM Detecter, khóa chân không nhanh và kỹ thuật Backflush giúp giảm sự tạp nhiễm của các neutron, tăng tuổi thọ và cột.
Hệ thống tích hợp Integrated GC/MS và Early Maintenance Feedback (EMF) cho phép giám sát sự hoạt động của các hệ thống GC/MS và thông báo kế hoạch bảo trì sớm, tối ưu hóa hệ thống, tiết kiệm năng lượng, khí tiêu hao và thời gian phân tích

Thông tin đang cập nhật