Hệ thống có thiết kế bộ lấy mẫu tiên tiến
Bộ điều khiển dòng khí điện tử EPC on-board
Gồm 2 model: 111 vị trí mẫu (12 vị trí lò ủ) và 12 vị trí mẫu (1 vị trí lò ủ)
Ly trích mẫu (dạng đơn, dạng đa, cô đặc và phát triển phương pháp)

Thông tin đang cập nhật