* Thông tin chung:

  • Màn hình màu cảm ứng 7” inch LCD.
  • Kết nối Internet bằng Wifi. Có khả năng gửi thông tin, kết quả bệnh nhân qua email.
  • Kết hợp đo phế dung kế sơ bộ (Tùy chọn thêm)
  • Có khả năng kết nối với PC thông qua phần mềm phân tích chi tiết các bệnh lý

Thông tin đang cập nhật